وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت تحقیقات و فناوری

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی

دانشگاه علوم پزشکی قم، جلد ۹، شماره ۹، صفحات ۵۰-۵۶

عنوان فارسی تأثیر روزه‌داری بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون مرتبط با سیستم ایمنی درفصل تابستان
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: با توجه به اینکه روزه می‌تواند باعث کاهش کالری دریافتی شود و از طرفی، گرسنگی وکاهش دریافت کالری با سیستم ایمنی رابطه دارد. این مطالعه با هدف بررسی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون مرتبط با سیستم ایمنی در روزه‌داران انجام شد. روش بررسی: این مطالعه تجربی از نوع قبل و بعد می‌باشد. این بررسیبر روی75 فرد روزه‌دار مذکر و مؤنث در محدوده سنی 50-25 سال انجام گرفت. نمونه خون یک‌بار در ابتدای ماه رمضان و یک‌باردر انتهای این ماه تهیه گردید. فاکتورهای C3، C4، قند خون، لپتین سرم، کورتیزول، گلبول‌های سفید و قرمز در نمونه خون اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: در این مطالعه، فاکتورهای C3, C4، کورتیزول و قند خون هنگام روزه‌داری، به‌طور معنی‌داری افزایش نشان داد، ولی مقادیر لپتین و سلول‌های خونی، تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نداشت. نتیجه‌گیری: با توجه بهافزایشقابل‌ملاحظه در برخی اجزای سیستم کمپلمان، به‌نظر می‌رسد سیستم ایمنی با روزه‌داری تقویت می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روزه‌داری، سیستم ایمنی، خون و سیستم ایمنی، سیستم کمپلمان

عنوان انگلیسی The Effect of Ramadan Fasting on Blood Biochemical Factors Related to Immune System in Summer
چکیده انگلیسی مقاله Background and Objectives: Given that fasting can reduce calorie intake, and on the other hand, starvation and reduction of calorie intake are related to immune system, this study was conducted with the purpose of assessing some blood biochemical factors, which sre related to immune system in fasting individuals. Methods: This experimental study is a before-after study. This investigation was performed on 75 male and female fasting individuals aged 25-50 years. Blood samples were obtained once at the beginning of Ramadan and once at the end of Ramadan. The levels of C3, C4, blood sugar, serum leptin, cortisol, and WBC and RBC counts, were measured in the blood sample. Results: In this study, the levels of C3, C4, level, cortisol, and blood sugar were significantly increased during fasting period, but leptin level and blood cells counts had no significant changes. Conclusion: Due to a significant increase in some components of complement system, it seems that the immune system is strengthened by fasting.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله اعظم حیدرپور | azam heydarpour


شمسی دارابی | shamsi darabi


هادی زمانیان | hadi zamanian


هدی احمری طهرانی | hoda ahmari tehran


مهرناز مصداقی | mehrnaz mesdaghiنشانی اینترنتی http://journal.muq.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-17&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات